Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Intersnack Adria d.o.o., Pepe Bukača 11, 43284 Hercegovac, OIB 59709943494, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Ljeto je bolje kad Chio obitelj vodi na more“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Intersnack Adria d.o.o., Pepe Bukača 11, 43284 Hercegovac, OIB 59709943494.

Članak 2.

Nagradna igra se provodi od 1. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021. na svih Kaufland prodajnim mjestima području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba proizvoda robne marke Chio.

Članak 4.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za trajanja nagradne igre na bilo kojem Kaufland prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupiti bilo koju kombinaciju Chio proizvoda (Chio ili Pombar) u minimalnom iznosu od 10 kuna.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

ili

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima zakonski izjednačene osobe) i druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradne igre.

Članak 6.

Nagradni fond sastoji se od:

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 14.080,25 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 1. lipnja 2021. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li izvučeni sudionik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.intersnack.hr. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju i slično) Priređivač ima pravo objaviti i koristiti bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 8.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Priređivač ne snosi putne troškove povezane s preuzimanjem nagrade.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.intersnack.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.intersnack.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri Sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne te se njima koristi isključivo za potrebe ove nagradne igre, osim ako Sudionik sam ne dopusti korištenje u marketinške i promotivne svrhe.

Marketinške i promotivne svrhe se odnose na slanje posebnih ponuda (popusti, poklon bonovi i druge pogodnosti) i slanje informacija o proizvodima i aktivnostima Organizatora (newsletteri).

Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ove nagradne igre Priređivač će čuvati 120 dana od završetka nagradne igre, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka ili da pristanak za obradu osobnih podataka i nakon tog datuma.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak za prikupljanje i obradu osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudionik se može s upitima vezano za obradu svojih osobnih podataka i bilo kakvim drugim upitima, obratiti na e-mail adresu info@intersnack.hr.

Članak 12.

Organizator prikuplja osobne informacije koji identificiraju sudionike. Kada se Sudionik uključi u nagradnu igru, Priređivač može od njega zatražiti pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ako se korisnik odluči uključiti, Priređivač će za potrebe nagradne igre zatražiti ove informacije:

  1. Ime i prezime Sudionika
  2. Adresu Sudionika (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto)
  3. E-mail adresu Sudionika
  4. Kontakt telefon Sudionika

Priređivač će navedene osobne podatke koristiti za:

  1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko preuzimanja nagrade
  2. Slanje posebnih ponuda i informacija Sudioniku, u slučaju da Sudionik isto prihvati prilikom prijave

Priređivač je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Sudionika za omogućavanje ispravnog provođenja nagradne igre, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provedbu zakona.

Članak 13.

Priređivač neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o korisnicima s povezanim tvrtkama.

Priređivač pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode u ime Priređivača određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija administrativnih i promotivnih poruka e-mailom. Priređivač može podijeliti osobne podatke korisnika s takvim pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i elektroničke pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje dvostrukih informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internetskim stranicama, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

Priređivač je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Priređivač osobne identifikacijske podatke ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim Priređivaču pridruženim društvima.

Članak 14.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.

Članak 15.

Ova Pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija Republike Hrvatske na njih izda suglasnost i ista budu objavljena na web stranici www.intersnack.hr.

Članak 16.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika. U slučaju da Priređivač ocijeni i dokaže da sudionik nije poštivao Pravila nagradne igre, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.